PEA

ส่งเสริมหลักเกณฑ์
การคิดค่าไฟฟ้า

สำหรับสถานีอัดประจุไฟฟ้าแบบ Low Priorty

ตามมติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.) และมติคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) กำหนดอัตราค่าไฟฟ้าสำหรับสถานีอัดประจุไฟฟ้าของยานยนต์ภายใต้เงื่อนไขการบริหารจัดการแบบ Low Priority ที่สามารถควบคุมปรับลดหรือตัดการใช้ไฟฟ้าของสถานีอัดประจุไฟฟ้า กรณีเกิดข้อจำกัดทางเทคนิคของระบบจำหน่ายไฟฟ้า

อัตราค่าพลังงานไฟฟ้า 2.6369 บาทต่อหน่วย (ไม่รวมค่า Ft และภาษีมูลค่าเพิ่ม) และให้ใช้ถึงรอบบิลค่าไฟฟ้าประจำเดือนมีนาคม 2566 หรือจนกว่าจะมีประกาศโครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้าใหม่

ขั้นตอนการขอใช้ไฟฟ้าสถานีอัดประจุไฟฟ้า

สำหรับยานยนต์ไฟฟ้าแบบ Low Priorty

* กรณีไม่ใช่มิเตอร์ TOU ดำเนินการสับเปลี่ยนมิเตอร์

* โดยต้องได้รับเอกสารใบอนุญาตหรือหนังสือรับแจ้งประกอบกิจการพลังงานจาก กกพ.

เอกสารและมาตรฐานการติดตั้งระบบอัดประจุไฟฟ้าตามมาตรฐานที่ กฟภ. กำหนด

แบบฟอร์มคำร้องขอใช้ไฟฟ้า EV Low priority และรายการเอกสารที่ต้องนำมาแสดง ดูเอกสาร
ข้อกำหนดทั่วไปสำหรับการติดตั้งทางไฟฟ้าระบบอัดประจุยานยนต์ไฟฟ้า ดูเอกสาร

การติดตั้งทางไฟฟ้าสถานีอัดประจุยานยนต์ไฟฟ้า สำหรับสถานประกอบการ ดูเอกสาร

ระเบียบ กฟภ. ว่าด้วยข้อกำหนดการเชื่อมต่อสถานีอัดประจุไฟฟ้า สำหรับยานยนต์ไฟฟ้า พ.ศ.2563 ดูเอกสาร
หลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียนเครื่องอัดประจุไฟฟ้า และสถาบันทดสอบเครื่องอัดประจุไฟฟ้า ดูเอกสาร

ยื่นคำร้องขอใช้ไฟฟ้า ฯ แบบ Low priority ได้ที่